[

]

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: Van Dijk Legal B.V. gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
76721515.
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker bij een Overeenkomst.
Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of koop van een
product.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Gebruiker namens
Opdrachtgever verwerkt en die zijn benoemd in de Overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop
Gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze tussen Gebruiker en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat 1) de offerte
schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever, of 2) indien Gebruiker een
opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, of 3) indien
Gebruiker met de opdracht is aangevangen. Het staat Gebruiker vrij te
bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader
van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten, verzend-
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst
tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen
voorwaarden.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat.
2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Gebruiker, niet door of vanwege een individuele medewerker van
Gebruiker, ongeacht of Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een
bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers van Gebruiker. De
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 worden uitdrukkelijk van toepassing
uitgesloten. Deze bepaling is mede bedongen ten behoeve van alle
(rechts)personen, ook derden, die bij de uitvoering van de
werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld. Indien en voor
zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden,
waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct
uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn,
tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Gebruiker worden
verstrekt. Opdrachtgever is ertoe gehouden om Gebruiker onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Gebruiker is uitgegaan van eventueel door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft
Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst
voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de
overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade
lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
8. Tenzij Opdrachtgever een consument is, doet Opdrachtgever afstand
van het recht om personen of rechtspersonen, die werkzaam zijn bij of
verbonden zijn aan Gebruiker, aansprakelijk te stellen uit hoofde van
wanprestatie of onrechtmatige daad.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële
en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de
Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.
6. Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan
Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de
Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft
verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van
Gebruiker.

ARTIKEL 6: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN
1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van
de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de
uitvoering benodigde informatie of bescheiden te verstrekken, dan gaat de
termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet
eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk
de informatie of bescheiden zijn verstrekt.
3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van
bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn, tenzij Opdrachtgever een Consument is. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever
Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL7: Prijzen
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste
prijs overeenkomen.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. De prijs wordt berekend
volgens de opgegeven uurtarieven van Gebruiker, geldend voor de periode
waarin de werkzaamheden worden verricht. Indien de Opdrachtgever een
Consument is, geldt dat de Gebruiker de Opdrachtgever vóór sluiting van
de Overeenkomst al enige informatie zal geven waarmee de
Opdrachtgever met de nodige voorzichtigheid en kennis van de
economische gevolgen zijn beslissing tot sluiting van de Overeenkomst kan
nemen.
3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de
Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging
ondergaan, is Gebruiker tussentijds gerechtigd de vergoeding of het
uurtarief aan te passen.
4. Bovendien mag Gebruiker de prijs verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks
niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker
mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
5. Gebruiker zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de
prijs of uurtarief kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en
de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de
prijs of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van
de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan
10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
verhoging van de prijs of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid
ingevolge de wet. Indien de Opdrachtgever een consument is, heeft
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op elk moment zonder
opzegtermijn opzeggen, ook indien Gebruiker het honorarium of uurtarief
verhoogt.
7. De prijs van Gebruiker, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten
en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na
uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebracht,
tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover andere afspraken hebben
gemaakt.
8. Over alle door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde bedragen
wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 8: BETALING
1. Betaling van de door de Gebruiker verzonden declaratie dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te
geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van
een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Tenzij Opdrachtgever een
Consument is, geldt dat bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of
reclames in de zin van artikel 10, de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet opschorten.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn,
dan is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling,
in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente, dan wel de
wettelijke handelsrente (bij handelstransacties), verschuldigd. De rente
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat
Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
3. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling
van haar werkzaamheden, verschotten en/of kosten.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever
naar het oordeel van Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker
gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen vorm.
Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
Gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen Opdrachtgever aan Gebruiker uit welke hoofde ook verschuldigd
is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance
van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever is al hetgeen
Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
5. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee opdrachtgevers
zijn zij, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de
verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 9: RENTE EN INCASSOKOSTEN
1. Indien Opdrachtgever een Consument is en na het verstrijken van de
eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, niet of niet volledig
aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Gebruiker aan
Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het
openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede
termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke
incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan
de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over de
buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan.
Indien Opdrachtgever een ondernemer of rechtspersoon is en na het
verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1,
niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de
buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke
incassokosten (BIK), alsmede de wettelijke rente over de
buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan,
verschuldigd.
2. Indien betaling conform het vorige lid uitblijft, stuurt Gebruiker aan
Opdrachtgever een schriftelijke sommatie ter betaling binnen een uiterste
termijn van 7 dagen van het openstaande bedrag, de verschuldigde rente
over het openstaande bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten en de
wettelijke rente daarover.
3. Indien Opdrachtgever na verstrijken van de uiterste termijn niet of niet
volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Gebruiker een
gerechtelijke vordering tegen Opdrachtgever kunnen instellen. Alle
gerechtelijke en/of executiekosten, die Gebruiker heeft moeten maken als
gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever, komen dan eveneens
voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10: RECLAMES EN KLACHTEN
1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of over de
verzonden declaratie dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verrichte
werkzaamheden of binnen 30 dagen na de factuurdatum van de
declaratie, dan wel schriftelijk binnen 14 dagen na de ontdekking van een
gebrek (mits Opdrachtgever kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken), aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is de klacht te
beoordelen en daarop adequaat te reageren. Indien de klacht niet tijdig en
conform het bepaalde in dit artikellid wordt ingesteld, vervallen alle
rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht. Indien
Opdrachtgever een Consument is, geldt dat de Opdrachtgever binnen
bekwame tijd nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Gebruiker over dit gebrek moet
klagen.
2. Tenzij de Opdrachtgever een Consument is, geldt dat een klacht of
reclame de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschort, tenzij
Gebruiker aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de klacht of
reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht of reclame, heeft Gebruiker
de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het
kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het
geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen
restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald
honorarium. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

ARTIKEL 11: OPZEGGING EN ANNULERING
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij
partijen anders overeenkomen. Indien de Opdrachtgever een Consument
is, geldt dat de Opdrachtgever de Overeenkomst te allen tijde zonder
opzegtermijn kan opzeggen.
2. Tenzij Opdrachtgever een Consument is geldt dat Indien de
opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door
Opdrachtgever, Gebruiker het recht heeft op compensatie vanwege het
daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij
er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die
uitsluitend aan Gebruiker zijn toe te rekenen. De compensatie mag door
Gebruiker worden gebaseerd op de gemiddelde omzet over de laatste drie
maanden.
3.Bij opzegging is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties
voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van
de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder
voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal
Gebruiker in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening
gebracht, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
6. Indien een Overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs vóór
aanvang van de werkzaamheden, wordt geannuleerd door Opdrachtgever,
heeft Gebruiker recht op 100% van de overeengekomen prijs, tenzij
Opdrachtgever een Consument is.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet
volledig nakomt.
– na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de
Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Tenzij Opdrachtgever een Consument is, geldt dat Gebruiker bevoegd is
de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en Overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de
Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever op
eerste verzoek van Gebruiker gehouden het geleverde binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde
verplichting, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging, voor rekening van Opdrachtgever.
3. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden
van originele bescheiden die Opdrachtgever aan Gebruiker ter beschikking
heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Gebruiker. Indien en
voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden deze bescheiden aan
Opdrachtgever geretourneerd tegen het einde van de Overeenkomst.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Opdrachtgever een professionele partij is of handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:
a. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een
handelen of nalaten van Gebruiker of zijn ondergeschikten die bij
zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is de totale
gecumuleerde aansprakelijkheid van Gebruiker voor de schade zoals
bepaald in lid 2.c beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van
de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking
van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot
het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De
totale, gecumuleerde aansprakelijkheid zal in geen geval de van toepassing
zijnde limieten onder de door Gebruiker afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering overschrijden.
b. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te
lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te
verminderen.
c. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade
aan zaken en directe vermogensschade.
d. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
e. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker of zijn tot de
leidinggevenden behorende ondergeschikten.
f. De in lid 2 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen
worden mede bedongen ten behoeve van door Gebruiker ingeschakelde
personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op
deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
g. Gebruiker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail of poststuk, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan.
3. Indien Opdrachtgever een Consument is, geldt het volgende:
a. De totale, gecumuleerde aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Gebruiker
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
b. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, geen uitkering
onder genoemde verzekering doet, of indien Gebruiker geen
beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft kunnen afsluiten, dan zal
iedere aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt zijn tot het honorarium
exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst
waarmee de claim verband houdt, met een maximum van € 15.000.
c. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt – en
vormen onherroepelijke derdenbedingen – ten behoeve van degene die
een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker op basis van enige
rechtsverhouding tot Gebruiker uitvoert of bij die uitvoering betrokken is,
inclusief derden die Gebruiker heeft ingeschakeld.

ARTIKEL 15: VRIJWARINGEN
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker
voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden –
daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever
betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tevens voor aanspraken van derden
waarbij Gebruiker als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.

ARTIKEL 16: RISICO-OVERGANG
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop
deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever
aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 17: OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,
indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt (“overmacht”).
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte
van Gebruiker, of van de door Gebruiker ingeschakelde personen of
derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 18: GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie, waaronder Persoonsgegevens, die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op
een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking
of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. Gebruiker zal zijn verplichtingen op grond van
deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Gebruiker gerechtigd,
indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, de
door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie,
alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van
de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze
naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
3. Indien Gebruiker, op grond van een wettelijke of beroepsplicht,
gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Gebruiker zich
ter zake niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel, dan is Gebruiker
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van Gebruiker, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van
adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen van Gebruiker
openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit
leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 1.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
behoudt Gebruiker zich alle rechten voor met betrekking tot producten
van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet
voortvloeien.
2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen,
(model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet
door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

ARTIKEL 20: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Indien en voor zover de door Opdrachtgever aan Gebruiker ter
beschikking gestelde gegevens of bescheiden (mede) bestaan uit
persoonsgegevens, is Gebruiker met betrekking tot de verwerking van die
persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor
alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van
verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van
persoonsgegevens aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is met betrekking
tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als
verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de
persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan
Gebruiker. Opdrachtgever verstrekt aan Gebruiker uitsluitend
persoonsgegevens op basis van een van de in artikel 6 AVG genoemde
grondslagen.
2. Partijen zullen in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken de
persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland
geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere
wetgeving verwerken.
3. Gebruiker zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele
wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer Gebruiker daartoe
wettelijk verplicht is. Partijen zorgen ervoor dat zij de andere partij
uitsluitend die persoonsgegevens verstrekken die deze op grond van de
geldende wetgeving mag ontvangen.
4. Partijen zullen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving
technische en organisatorische maatregelen treffen en zo nodig aanpassen
om een op het risico afgestemde beveiliging van de persoonsgegevens te
waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de
techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de
context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.
5. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in
het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of
waartoe onbevoegde toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen
elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden
over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden
met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met
betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.
6. Opdrachtgever zal betrokkenen informeren over de verwerkingen van
hun persoonsgegevens door Gebruiker in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.
Gebruiker behoudt de bevoegdheid om betrokkenen zelf te informeren.
7. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een
betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen. In dat
geval zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk
verzoek of bezwaar.
8. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen
elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig
onderzoek van een toezichthouder of andere aanleiding die zou kunnen
leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van
een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van
de persoonsgegevens Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de toepasselijke
wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker ook voor
aanspraken van derden op grond van deze schade. De vrijwaring geldt niet
alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook
immaterieel), maar ook voor de kosten die Gebruiker moet maken in de
juridische procedure, zoals bijvoorbeeld griffierechten en kosten voor een
advocaat, en eventuele boetes die aan Gebruiker worden opgelegd.
9. In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens,
privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed
zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg
treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken
omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
10. Gebruiker heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst
waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met
welk doel dit plaatsvindt.

ARTIKEL 21: VERVALTERMIJN
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit
welke hoofde dan ook jegens Gebruiker in verband met het verrichten van
werkzaamheden door Gebruiker in ieder geval één jaar na de datum
waarop de declaratie voor de betreffende werkzaamheden is gestuurd.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding
van deze algemene voorwaarden, de daaraan gekoppelde
overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, trachten op te lossen in
onderling overleg, dan wel zo nodig met behulp van mediation conform
het daartoe strekkende reglement van de Mediatiorsfederatie Nederland
(MfN), zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Eerst als
vaststaat dat partijen hun geschillen niet door mediation kunnen oplossen,
zullen zij een beroep op de rechter doen.
3. Alle geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever worden – tenzij de
kantonrechter bevoegd is – beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Gebruiker zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin
heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter. In geval de Opdrachtgever een Consument is, heeft de
Opdrachtgever het recht om gedurende een termijn van één maand nadat
Gebruiker zich schriftelijk jegens Opdrachtgever op dit artikel heeft
beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.