[

]

Privacyverklaring

Van Dijk Legal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Dijk Legal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze juridische dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Hieronder vindt u een overzicht van gewone persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

–          Voor- en achternaam
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Geboorteplaats
–          Adresgegevens
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          IP-adres
–          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
–          Locatiegegevens
–          Gegevens over uw activiteiten op onze website
–          Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
–          Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Van Dijk Legal verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een u:

i           wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Van Dijk Legal heeft verstrekt;
ii          door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Van Dijk Legal;
iii         een bestelling bij Van Dijk Legal te doen; of
iv         doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de diensten of Website van Van Dijk Legal, onder andere via cookies.

U bent nooit verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat Van Dijk Legal u niet kan voorzien van haar diensten.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Dijk Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
–          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–          Om haar werkzaamheden als juridisch dienstverlener te kunnen uitvoeren

Van Dijk Legal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u toestemming heeft gegeven en/of op basis van een de uitvoering van een overeenkomst met u. Van Dijk Legal verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Dijk Legal zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Van Dijk Legal kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als:

–    de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Van Dijk Legal ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of 
–    Van Dijk Legal op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Van Dijk Legal een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Dijk Legal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Dijk Legal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren aan te vullen of te laten verwijderen.

U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om Van Dijk Legal te verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, kunt u uw verzoek richten aan [email protected] . Van Dijk Legal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Van Dijk Legal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ /.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Dijk Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en rekening houdend met de betreffende wettelijke verjaringstermijnen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Dijk Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Van Dijk Legal behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring.

Indien u het gebruik van de website en/of diensten van Van Dijk Legal voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert. Indien u niet instemt met deze wijzigingen, dient u het gebruik van de website en/of diensten

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Van Dijk Legal door een bericht te sturen naar [email protected] 

 

De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2023.